آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 16: دستور Word logic Operations

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 16: دستور Word logic Operations

نمایندگی زیمنس و آموزش دستورات Word logic operations

زیمنس سیماتیک، نمایندگی زیمنس در ایران به شما توصیه می کند تا این دستور برنامه نویسی کامل مطالعه فرمایید. علت هم کاربردی بودن این دستور و امکانپذیر شدن عملیات AND ،OR و ... می باشد. در برخی یا حتی می توان گفت در بیشتر موارد انجام عملیات منطقی در برنامه الزامی می باشد. با استفاده از دستورات Word Logic Operations می توانید منطق برنامه را برقرار کنید. عملیات منطقی این دستور شامل موارد زیر می باشد:

 1. AND
 2. OR
 3. XOR
 4. INV
 5. DECO
 6. ENCO
 7. SEL
 8. MUX
 9. DEMUX

 

1. دستورات AND در برنامه نویسی PLC 

این دستور بیت به بیت مقادیر موجود در ورودی های IN1 و IN2 را بررسی می نماید. اگر مقادیر هر دو بیت این دو ورودی برابر یک باشند، نتیجه هم برابر با یک خواهد بود، در غیر این صورت نتیجه ترکیب برابر با صفر خواهد شد. 

همانند سایر دستورات برای این دستور AND هم که جز دستورات شرطی به حساب می آید پارامتر وجود دارد: 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN1 : ورودی اول 
 4. IN2 : ورودی دوم
 5. INn : ورودی های اضافی 
 6. OUT : نتیجه عملیات دستور AND بر روی مقادیر

 

2. دستورات OR در برنامه نویسی PLC 

استفاده از این دستور در جهت بیت به بیت داده های ورودی های IN1، IN2 و INn صورت می گیرد. نتیجه این دستور به این صورت می باشد که اگر هر دو یا حداقل یکی از این دو ورودی برابر یک باشند، نتیجه ترکیب برابر یک و اگر هر دو برابر صفر باشند، نتیجه ترکیب برابر صفر خواهد بود. 

پارامتر های دستور OR :

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN1 : ورودی اول دستور OR
 4. IN2 : ورودی دوم دستور OR
 5. INn : ورودی های اضافی 
 6. OUT : نتیجه عملیات دستور OR بر روی مقادیر

 

3. دستورات XOR در برنامه نویسی PLC

نتیجه دستور XOR در مقادیر ورودی ها به این صورت می باشد که اگر هر دو بیت در این دو ورودی یکسان، یعنی هر دو یک یا هر دو صفر باشند، نتیجه ترکیب برابر صفر خواهد بود. اگر یکی از این دو ورودی IN1  یا IN2 صفر و دیگری برابر 1 باشد، نتیجه هم برابر با یک خواهد بود. 

( پارامتر ها این دستور همانند دستور منطقی OR می باشد و از توضیح دوباره اجتناب کرده ایم. )

 

4. دستورات INV در برنامه نویسی PLC

این دستور INVERS با مخفف INV در برنامه نویسی PLC مورد استفاده قرار می گیرد. در زبان ریاضی هم به معکوس کردن مقدار صفر و یک متمم 1 گفته می شود. زمانی می توانیم از این دستور استفاده کنیم که در نظر داشته باشیم وضعیت صفر و یک بیت های یک مقدار معین در ورودی IN را معکوس کنیم. 

پارامتر های دستور INV عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN1 : ورودی دستور INV
 4. OUT : نتیجه عملیات دستور INV

 

5. دستورات DECO در برنامه نویسی PLC

دستور DECO در مقایسه با دستورات فوق که توضیح داده شد، پیچیده تر می باشد. این عملیات منطقی به مراتب کمتر استفاده می شود و در موارد خاص به آن نیاز خواهید داشت. برای اینکه بتوانید یک بیت خاص را از یک مقدار معین در خروجی OUT مانند QB0 را ست (SET) کنید باید از این دستور استفاده نمایید. 

پارامتر های دستور DECO عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN1 : مقدار ورودی 
 4. OUT : مقدار خروجی که بیت مورد نظر از آن انتخاب می شود، در این قسمت نمایش داده می شود. 

 

توضیحات ورودی:

در قسمت IN یک عدد وارد می شود، که این عدد در واقع همان شماره بیت موردنظر در مقدار خروجی OUT است که قصد ست کردن (SET) کردن آن را داریم . 
 
 

6. دستورات ENCO در برنامه نویسی PLC

شماره بیت های کم ارزش در مقدار های ورودی IN وجود دارند، اگر در نظر دارید این بیت ها را به خروجی ارسال نمایید از این دستور در برنامه نویسی PLC خود استفاده نمایید. نحوه عملکرد این دستور به این صورت می باشد که در ورودی به جستجوی کمترین شماره بیت می باشد و در نهایت در خروجی به شما نتیجه را نمایش می دهد. 

پارامترهای دستورات ENCO هم عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN1 : مقدار ورودی 
 4. OUT : نمایش شماره بیت کم ارزش

 

7. دستورات MUX در برنامه نویسی PLC

گاهی در برنامه نویسی شما چندین ورودی دارید و نیاز دارید که مقدار یکی از ورودی ها را در خروجی کپی نمایید. محتوای کپی را با توجه به مقدار در نظر گرفته شده برای پارامتر K استفاده می نمایند. به این ترتیب که :
 
- مقدار K برابر 0 = کپی مقدار ورودی IN0 به خروجی 
- مقدار K برابر 1 = کپی مقدار ورودی IN1 به خروجی 
- مقدار K برابر n = کپی مقدار ورودی INn به خروجی 
- مقدار K  بزرگتر از تعداد ورودی = کپی مقدار ورودی ELSE به خروجی
 
 
پارامتر های این دستور عبارتند از : 
 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. K : این پارامتر در جهت انتخاب ورودی به منظور کپی محتویات آن به خروجی استفاده می شود. 
 4. IN0 : اولین مقدار ورودی
 5. IN1 : ورودی دوم دستور
 6. INn : ورودی های اضافی 
 7. ELSE : در صورت بزرگتر بودن مقدار K از تعداد ورودی ها، مقدار این ورودی در خروجی کپی می شود. 
 8. OUT : نتیجه عملیات دستور OR بر روی مقادیر
 
 

8. دستورات DEMUX در برنامه نویسی PLC

این دستور با دستور MUX کاملا متفاوت می باشد. می توان به این صورت تفاوت را بیان نمود که در صورت MUX می توان از بین چندین ورودی IN0 , IN1 و INn مقدار مورد نظر را در پارامتر K  قرار داد و در خروجی کپی نمود. حال آنکه در دستور DEMUX با توجه به مقدار K یکی از خروجی ها انتخاب می شودو سپس محتویات ورودی IN در خروجی انتخاب شده کپی می گردد. به این ترتیب که : 
 
- مقدار K برابر 0 = کپی مقدار ورودی IN به خروجی OUT0
- مقدار K برابر 1 = کپی مقدار ورودی IN به خروجی OUT1
- مقدار K برابر n = کپی مقدار ورودی IN به خروجی OUTn
- مقدار K  بزرگتر از تعداد خروجی = کپی مقدار ورودی IN در خروجی ELSE
 
 
پارامتر های این دستور عبارتند از : 
 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. K : این پارامتر در جهت انتخاب خروجی به منظور کپی محتویات ورودی در آن استفاده می شود. 
 4. IN : مقدار ورودی
 5. ELSE : در صورت بزرگتر بودن مقدار K از تعداد ورودی ها، مقدار این ورودی در خروجی کپی می شود. 
 6. OUT0 : اولین خروجی
 7. OUT1 : دومین خروجی
 8. OUT0 :  خروجی اضافی
 

9. دستورات SEL در برنامه نویسی PLC

دستور SEL بسته به وضعیت مقدار معین در ورودی G موسوم به سوئیچ که می تواند مقدار 0 یا 1 باشد، یکی از ورودی های IN0 یا IN1 را انتخاب و محتویات آن را در خروجی OUT کپی می کند. به این ترتیب که :

- مقدار G برابر 0 = انتقال مقدار ورودی IN0 به خروجی OUT 

- مقدار G برابر 1 = انتقال مقدار ورودی IN1 به خروجی OUT

 

پارامترهای دستورات SEL هم عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN0 : مقدار ورودی اول
 4. IN1 : مقدار ورودی دوم
 5. G : پارامتر سوئیچ
 6. OUT : نمایش نتیجه دستور