کلید حرارتی زیمنس

کلیدهای حرارتی زیمنس به منظور حفاظت دربرابر اضافه بار وهمچنین اتصال کوتاه در سرراه الکتروموتورهای صنعتی زیمنس مورد استفاده قرارمیگیرد.


این کلید ها با توجه به جریان نامی الکتروموتورهای زیمنس انتخاب می شود. کلید حرارتی زیمنس که تولید شرکت زیمنس آلمان می باشد را با پیشوند 3RV شناخته می شود. نام دیگر کلید حرارتی زیمنس کلید استارتر نیز میباشد.


در تابلو برق هایی که درآن سیستم براصول راه اندازی صحیح تولید شده باشد قطعاً از کلید حرارتی زیمنس جهت حفاظت الکتروموتورهای زیمنس به کارگرفته می شود.


کلید حرارتی زیمنس با قیمت بسیار استثنایی در زیمنس سیماتیک ارائه می شود.


کارشناسان نمایندگی زیمنس ایران آماده ارائه هرگونه خدمات و پاسخ گوی سوالات شما