مد های اجرایی و مد انتقال در پی ال سی های سری S7-300/400 زیمنس

>مد های اجرایی و مد انتقال در پی ال سی های سری S7-300/400 زیمنس

مد های اجرایی در CPU زیمنس به جهت مواردی همچون تست برنامه و PLC ، امکان اشکال یابی ، رفع خطاها و برنامه ریزی بخش اجرایی Start-UP سودمند می­باشند. در سری S7-300 و S7-400 مد های زیر میتوانند اجرا گردند.

Run-P

Run

Stop

Start-UP

Hold

به منظور انتخاب مد اجرایی بر روی CPU کلیدی به نام سلکتور سوئیچ تعبیه شده است.

مد های اجرایی مهم PLC که توسط سلکتور سوئیچ قابل انتخاب است عبارتند از:

STOP : در این مد پردازش برنامه متوقف می­شود ، دسترسی به I/O ها وجود ندارد. CPU به صورت Read و Write قابل دسترسی است یعنی میتوان برنامه آن را خواند و یا برنامه جدیدی را به آن انتقال داد.

RUN: در این مد برنامه اجرا می­شود. CPU به I/O ها دسترسی داشته و برنامه CPU به صورت Read Only است یعنی نمیتوان برنامه جدیدی را به آن Download کرد.

RUN-P: در این مد برنامه اجرا شده و CPU به I/O ها دسترسی دارد در عین حال CPU به صورت Read و Write قابل دسترسی است.

MRES: برای ریست کردن حافظه CPU باید سوئیچ طبق سیکل زیر بین وضعیت MRES و STOP جابجا شود.