پالس تایمر توسعه یافته (S_PEXT Extended Pulse S5Timer) نمایندگی زیمنس

>پالس تایمر توسعه یافته (S_PEXT Extended Pulse S5Timer) نمایندگی زیمنس

پالس تایمر توسعه یافته (S_PEXT Extended Pulse S5Timer) نمایندگی زیمنس 1

 

عملکرد تایمر
در نمایندگی زیمنس با آمدن لبه بالا رونده روی پایه (Set) S تایمر شروع به کار کرده و خروجی Q نیز همزمان یک می شود. پس از گذشت T ثانیه که با فرمت S5Time روی پایه TV تعریف شده است تایمر از کار افتاده و خروجی نیز صفر می شود. در هر مرحله کار تایمر با آمدن یک لبه بالارونده روی پایه (Reset) R تایمر خاموش شده و خروجی نیز صفر می شود. این تایمر با لبه بالارونده شروع به کار کرده و برای کار کردن احتیاج به ولتاژ روی پایه S ندارد.
می توانید نمودار مربوط به عملکرد تایمر را در شکل زیر مشاهده نمایید.

 

پالس تایمر توسعه یافته (S_PEXT Extended Pulse S5Timer) نمایندگی زیمنس 2