عملکرد کلی کانتر ها در نمایندگی زیمنس

>عملکرد کلی کانتر ها در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس کلیه کانتر های موجود در S7 اتوماسیون صنعتی زیمنس با دیدن لبه بالا رونده برروی پایه (Set) S روشن شده ، مقدار خروجی 1 شده و مقدار اولیه کانتر که روی پایه (Preset Value) PV با فرمت C#no تعریف شده است را داخل متغیر (Counter Value) CV ، Load می کنند. مقدار CV با پالس دادن به پایه های (Counter Up) CU و (Counter Down) CD به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. به محض برابر شدن مقدار CV با صفر ، کانتر خاموش شده و خروجی صفر می شود. در هر مرحله از کار کانتر ، با دادن یک لبه بالارونده روی پایه (Reset) R کانتر نمایندگی زیمنس خاموش شده و خروجی صفر می شود.