انواع بلوک ها در S7 و نحوه برنامه نویسی آن ها در نمایندگی زیمنس

>انواع بلوک ها در S7 و نحوه برنامه نویسی آن ها در نمایندگی زیمنس

انواع بلوک ها در S7 و نحوه برنامه نویسی آن ها در نمایندگی زیمنس 1

 

در نمایندگی زیمنس بلوک هایی که در برنامه نویسی توسط S7 اتوماسیون زیمنس بکار می روند به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

بلوک های منطقی (Logic Block)
این بلوک ها حاوی دستورات برنامه نویسی هستند که به آن ها Code Blocks نیز می گویند و این بلوک ها به انواع زیر تقسیم می شوند :
OB (Organization Block)
FB (Function Block)
FC (Function)
SFB (System Function Block)
SFC (System Function)


دیتا بلوک ها
این بلوک ها همانطور که از نامشان پیداست حاوی دیتا هستند که این دیتا ها توسط بلوک های منطقی خوانده و یا نوشته می شوند.

انواع دیتا بلوک ها عبارت اند از :
DB (Data Block)
SDB (System Data Block)


UTD (User Defined Type)
بلوک هایی هستند که حاوی دیتا بوده و بسته به نیاز همراه با دیتا بلوک برای پرهیز از نوشتن دیتا های تکراری بکار می روند.