برنامه نویسی بلوک در نمایندگی زیمنس

>برنامه نویسی بلوک در نمایندگی زیمنس

قبل از شروع به برنامه نویسی بلوک در نمایندگی زیمنس نکته زیر را در نظر داشته باشید :
اگر متغیری در FB به صورت STAT تعریف شود هربار که FB را بکار می بریم یا صدا می نماییم یک حافظه مجزا به آن متغیر اختصاص داده می شود.
طریقه تعریف بلوک به صورت پارامتری دقیقاً مشابه با تعریف FC می باشد.
مثال : توجه شود که در این مثال بجای اینکه MEM1 را به عنوان TEMP تعریف کنیم آنرا به صورت STAT تعریف می نماییم.

 

برنامه نویسی بلوک FB در نمایندگی زیمنس 1

 

حال برنامه زیر را در FB بنویسید.

 

برنامه نویسی بلوک FB در نمایندگی زیمنس 2

 

پس از ایجاد FB1 آنرا ذخیره کرده و در OB1 از قسمت دستورات واقع در پوشه FB Block ، FB1 را فراخوانی نمایید. با این کار یک DB به این برنامه اختصاص می یابد و هر بار که در برنامه بخواهیم از FB1 استفاده نمائیم به طور خودکار به سراغ این DB رفته و هربار یک حافظه به آن اختصاص می دهد و از ایجاد تداخل جلوگیری می کند.