فراخوانی OB در اتوماسیون زیمنس

>فراخوانی OB در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس بلوک ها سازماندهی می توانند توسط بلوک های دیگر برنامه فراخوان شوند و تنها به وسیله سیستم عامل OS در پاسخ نسبت به یک رخداد معین فراخوان و اجراء  می گردند مانند موارد زیر :
در زمان راه اندازی CPU
در زمان خاصی از روز
در فواصل زمانی ثابت و معین
هنگامی که یک دوره تناوب تنظیم شده زمانی پایان یابد
هنگامی که خطای رخ دهد
هنگامی که وقفه ای سخت افزاری رخ دهد