نمایندگی زیمنس: شبکه ارتباطی در اتوماسیون صنعتی

>نمایندگی زیمنس: شبکه ارتباطی در اتوماسیون صنعتی

در یک سیستم مدرن اتوماسیون  صنعتی ،ارتباط داده ها بین هر یک از دستگاه های اتوماسیون نقش مهمی ایفا می کند. هدف از استانداردهای  بین المللی برقراری ارتباط بین همه دستگاه های مختلف اتوماسیون است.از این رو کوششهایی جهت استانداردسازی بین المللی در زمینه شبکه ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی (MAP)  در راستای سازگاری سیستم های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطیات داده ای در کارخانه ها پذیرفته شد.
عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد.در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین می گردد.


یک شبکه ارتباطی جهت یک سیستم اتوماسیون صنعتی باید دارای شرایط زیر باشد:
1.قابل استفاده بودن شبکه
2.توان عملیاتی مناسب شبکه
3.میانگین تاخیر انتقال اطلاعات قابل قبول.