شبکه Field bus نمایندگی زیمنس

>شبکه Field bus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه خود را به سرعت به استانداردهای جدید جهت شبکه ای کردن صنعت فرایند مجهز کرد. بعد از اینکه رسما در سال 1997 معرفی شد بسیاری از فروشندگان سیستم های کنترلی این پروتکل را بکار برده و توسعه دادند. در اتوماسیون زیمنس اکثر دستگاهها نیز با ویژگی هایش سازگارند.   Field bus یک پروتکل پیشرفته قابل انعطاف است. نگهداشت آن بدلیل ایمن بودن آسان است.در این شکل یک فیلد باس دو لایه شبکه ای می بینید:  

 

شبکه Field bus نمایندگی زیمنس 1


لایه سطح دستگاه شامل (محرکها و سنسورها ،H )و لایه ایترنت سرعت بالا، با هم در ارتباطند.این مثال شامل دو لایه شبکه ای برپایه یک پروتکل مشابه است.H1:که برای کاربرد در سطح دستگاههای عمل کننده مانند سنسورهای فشار و محرکها و زیرشبکه Ethernet سرعت بالا(100mbs).