استاندارد 100baseT نمایندگی زیمنس

>استاندارد 100baseT  نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این استاندارد معمولا در کنترلهای توزیعی، کنترل فرایند عملیات دسته بندی و پردازشی گاز و نفت بکار می رود.

 

استاندارد 100baseT  نمایندگی زیمنس 1


قسمت A:10baseT Ethernet و 100baseT نمایندگی زیمنس توپولوژی Star نیاز دارد(یعنی یک ایستگاه به هر سیم متصل شود) و دستگاه های جداگانه توسط یک HUB یا Switch از هم جدا می شوند.شبکه های سرعت پایین مانند Field bus(H) می توانند تقریبا با هرساختاری سیم کشی شوند.حتی به صورت Star و بدون نیاز به HUB یا دستگاههای ایزوله کننده زیرا سرعت و بازتاب سیگنال پائین در آن مشکلی ندارد.
قسمتB:توپولوژی TrunkLine/DropLine اتوماسیون زیمنس بیانگر یک کانال اصلی ارتباطی با انشعابات گرفته شده جهت دستگاههای مجزا است.
قسمتC: یک شبکه Daisy-chain که کانال اصلی انشعاب ندارد و هر دستگاه به دستگاه بعد از خود متصل است.