گذرگاه H1 در نمایندگی زیمنس

>گذرگاه H1 در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این استاندارد در IEC 1158-2 تعریف شده است و با سرعت 31.25Mbps برای شبکه سازی سطوح بسیار اتوماسیون صنعتی یعنی سنسور-محرک  استفاده می شود سیم کشی بصورت  زوج سیم بهم تابیده بطول 1900 متر و همچنین 32 دستگاه متصل، که از همان دو سیم تغذیه می شود،پیاده سازی می شوند در صورتی که حفاظت و اطمینان واقعی مورد نیاز باشد،استاندارد، استفاده از 4 دستگاه متصل به شبکه را مجاز می داند امروزه این پروتکل در میان استانداردهای گذرگاههای صنعتی جایگاهی ویژه پیدا کرده است.
گذرگاه H2
گذرگاه با سرعت بالا(حدود 100Mpbs)است برای ایجاد شبکه در لایه میانی شبکه های صنعتی نظیر لایه سلول مناسب است