انتقال سیگنال بدون سیم در نمایندگی زیمنس

>انتقال سیگنال بدون سیم در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس انتقال سیگنال بدون سیم از دو طریق امکان پذیر است:
 1.مادون قرمز
 2.امواج رادیویی
انتقال سیگنال توسط مادون قرمز(Infrared)
در این روش نیاز به محیط فیزیکی خاصی نیست.
نیاز به دید مستقیم بین فرستنده و گیرنده است.
ازموانع و دیوارها نمی گذرد. این موضوع ممکن است در برخی حالات به عنوان حسن و نه عیب تلقی شود زیرا در یک مجموعه بسته از تداخل سیگنال با سیگنالهای بیرونی جلوگیری می کند.
پهنای باند آن وسیع نیست(100 Kbps  تا 16 Mbps)
مزیت آن عدم نیاز به سیم کشی است ولی خود سیستم هزینه زیاد دارد.
میرایی سیگنال بستگی به کیفیت نور و شرایط اتمسفری محیط دارد.
تداخل نویز آن کم  است با این وجود نورهایی نزدیک به آن از نظر طول موج می توانند تداخل ایجاد کنند.
ارتباط می تواند نقطه به نقطه باشد یعنی یک فرستنده و یک گیرنده .
ارتباط می تواند نقطه به  چند نقطه باشد یعنی یک فرستنده به چند فرستنده.
یکی از کاربردهای این روش در ایستگاههای متحرک است که فاصله آنها تا ایستگاههای دیگر زیاد نیست.