نمایندگی زیمنس: Master/Slave

>نمایندگی زیمنس: Master/Slave

فقط دارای یک Master(واحد فعال)است.
سایر ایستگاهها بصورت Slave(واحد غیرفعال) هستند.
در اتوماسیون زیمنس باس همواره در اختیار Master است و Slave ها اجازه ندارند آنرا در اختیار بگیرند.
Master است که به Slave ها اجازه میدهد دیتا بگیرند یا دیتا بفرستند.
Master به صورت سیکلی با Slave ها یکی پس از دیگری ارتباط برقرار می کند.
ارتباط مستقیم بین Slave ها وجود ندارد.
هر Slave آدرس خود را میشناسد و اگر چه تمام پیام های Master را دریافت می کند ولی تنها به پیام های مخصوص به خود پاسخ می دهد.