نمایندگی زیمنس: تکرارکننده یا ریپیتر(Repeater) و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس

>نمایندگی زیمنس: تکرارکننده یا ریپیتر(Repeater) و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس و بقیه سیستم های کنترلی اولین محیط انتقال استفاده شده در شبکه های اترنت کابلهای مسی کواکسیل بود که Thicknet(ضخیم) نامیده می شوند.حداکثر طول یک کابل ضخیم 500 متر است. در یک ساختمان بزرگ، کابل 500 متری جوابگوی تمامی دستگاه های شبکه نخواهد بود. تکرار کننده ها با هدف حل مشکل فوق،ارائه شده اند.تکرارکننده ها،سگمنت های متفاوت یک شبکه اترنت را به یکدیگر متصل می کنند. در این حالت تکرارکننده سیگنال ورودی خود را از یک سگمنت اخذ و با تقویت سیگنال آن را برای سگمنت بعدی ارسال خواهد کرد.بدین ترتیب با استفاده از چندین تکرارکننده و اتصال کابل های مربوطه توسط آنان، می توان قطر یک شبکه را افزایش داد(قطر شبکه به حداکثر مسافت موجود بین دو دستگاه متمایز در شبکه اطلاق می گردد.)