نمایندگی زیمنس: معرفی رله های برنامه نویسی PLC های زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی رله های برنامه نویسی PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تایمرهای مختلف برای برنامه نویسی PLC های زیمنس آشنا خواهید شد که این تایمرها عبارتند از:

  • رله PULSE RELAY

  • رله wiping Relay - Pulse Output

  • رله Edge Triggered Wiping Relay

 

رله PULSE RELAY

به ازای هر پالس ورودی، خروجی بین صفر و یک تغییر وضعیت می دهد.

تشریح پایه ها:

  • TRG: ورودی مورد نظر جهت تغییر وضعیت در خروجی است.
  • R: جهت Reset کردن خروجی از این پایه استفاده می شود.
  • PAR: پایه PAR به منظور حافظه دار کردن و یا عدم حافظه دار بودن بلوک است (در صورت قطع برق و برگشت مجدد آن سیگنال خروجی تغییری نداشته باشد.)

 

تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی رله های برنامه نویسی PLC های زیمنس 1

 

این رله به نام رله ضربه شهرت داشته و با هر بار تریگر کردن مدار وضعیت خروجی مکمل می گردد یعنی اگر خروجی در وضعیت یک قرار داشته باشد با اعمال پالس تریگر خروجی صفر خواهد شد و بالعکس.

 

رله wiping Relay - Pulse Output

سیگنال ورودی در خروجی، سیگنالی با طول معین (پالس) تولید می کند.

 

تشریح پایه ها:

  • ورودی TRG برای شمارش زمان T بکار می رود.
  • T مدت زمانی است که پس از آن سیگنال خروجی صفر می شود (پهنای پالس خروجی) 

 

تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی رله های برنامه نویسی PLC های زیمنس 2

 

با 1 شدن TRG شمارش زمانی Ta آغاز و خروجی نیز 1 می شود و پس از آنکه Ta به مقدار تعیین شده T می رسد علیرغم اینکه ورودی هنوز 1 است، خروجی صفر می شود؛ در نتیجه در خروجی پالسهایی با پهنای ثابت T خواهیم داشت. ولی چنانچه پیش از رسیدن به زمان تعیین شده T ورودی صفر شود، خروجی نیز به تبعیت از ورودی صفر خواهد شد و در نتیجه پهنای پالس خروجی کوچکتر از T خواهد بود بدین لحاظ به این بلوک رله پاک کننده گفته می شود.

 

رله Edge Triggered Wiping Relay

سیگنال ورودی، در خروجی سیگنالی با طول معین تولید می کند.

 

تشریح پایه ها:

  • ورودی TRG برای شمارش زمان T بکار می رود.
  • T مدت زمانی است که پس از سیگنال خروجی صفر می شود. (پهنای پالس خروجی)


تشریح عملکرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی رله های برنامه نویسی PLC های زیمنس 3

 

با set شدن (1شدن) ورودی (TRG)، خروجی نیز 1 شده و شمارش زمان (Ta) نیز آغاز می شود. پس از رسیدن Ta به مقدار تعیین شده T و فارغ از طول سیگنال ورودی، خروجی Q صفر می شود. چنانچه پیش از رسیدن به زمان تعیین شده T، خروجی مجددا تحریک شده و 1 شود، شمارش زمان دوباره آغاز شده و خروجی همچنان 1 باقی خواهد ماند در نتیجه پهنای پالس خروجی بزرگتر از T خواهد بود (بنابراین حساس به لبه است).