نمایندگی زیمنس: معرفی کانترهای UP/DOWN و Operating Hours و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی کانترهای UP/DOWN و Operating Hours و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دو کانتر UP/DOWN و Operating Hours آشنا شده و با نحوه استفاده آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد. این دو کانتر تنها قسمتی از کانتر های مختلف که در برنامه نویسی PLC های زیمنس استفاده می شوند می باشند.

 

کانتر UP/DOWN زیمنس

در صورت نیاز به شمارش تعداد رخداد می توان از این بلوک استفاده کرد. در این شمارنده که یک شمارنده صعودی / نزولی می باشد، با اعمال پالس به لبه Cnt و با تعیین جهت شمارش از طریق پایه Dir مقدار شمارش شده داخلی افزایش و یا کاهش می یابد. 

 

تشریح پایه ها

  • ورودی R برای reset کردن (صفر کردن) مقدار شمارنده داخلی و خروجی بکار می رود. 
  • Cnt: این ورودی جهت شمارش داخلی است که با هر لبه بالا رونده به شمارنده یک واحد اضافه می شود و لبه های پایین رونده در شمارش به حساب نمی آیند. حداکثر فرکانس شمارش این ورودی 5 هرتز است.
  • Dir: به کمک این ورودی، جهت شمارش تعیین می شود. اگر dir=0 شمارش صعودی و در صورتیکه dir=1 باشد شمارش نزولی است.
  • پارامتر Par: حدی است که هر گاه مقدار شمارنده داخلی به آن برسد خروجی تغییر وضعیت داده و reset می‌شود.

 

تشریح عملکرد

نمودار عملکرد این بلوک برای نمونه به صورت زیر است.

 

نمایندگی زیمنس: معرفی کانترهای UP/DOWN و Operating Hours و کاربرد آن ها در PLC های زیمنس

 

با هر لبه بالا رونده در ورودی Cnt، به شمارنده داخلی یک شماره اضافه و یا از شمارنده داخلی یک شماره کم می شود (بسته به اینکه نزولی و یا صعودی باشد). خروجی تا هنگامی که این مقدار (شمارنده داخلی) به حد تعیین شده در par برسد، بدون تغییر خواهد بود و هنگامی که به این مقدار می رسد خروجی یک خواهد شد. با فعال کردن ورودی R، شمارنده داخلی و به تبع آن خروجی صفر شده و تا هنگامی که R فعال باشد در همین مقدار خواهد ماند و با اولین لبه بالا رونده بعدی مجددا شمارش آغاز خواهد شد.

 

کانتر Operating Hours زیمنس

این بلوک یک شمارنده ساعت بوده که نمودار عملکرد آن در شکل زیر ارائه شده است. در این بلوک پس از طی ساعاتی که در برگه پارامتر توسط کاربر تعیین می گردد خروجی یک خواهد شد. با توجه به نمودار عملکرد این بلوک می توان گفت تا مادامی که ورودی های R و Ral تحریک نگردیده اند با فعال شدن پایه تحریک ورودی R تنها خروجی مقدار صفر شده ولی زمان شمارش شده تا آن لحظه حفظ خواهد شد، در این حال به محض غیر فعال شدن پایه R، زمان باقی مانده تا رسیدن به مدت زمان تعریف شده شمارش می گردد ولیکن با تحریک پایه Ral نه تنها خروجی صفر می گردد بلکه مقدار شمارش شده داخلی نیز صفر می شود. در این حال با غیر فعال شدن پایه Ral، شمارش از ابتدا آغاز می گردد. نکته قابل توجه آن است که با غیر فعال شدن پایه En شمارش در آخرین مقدار تا آن لحظه متوقف می گردد.