نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های SYMMETRIC CLOCK GENERATOR و ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های SYMMETRIC CLOCK GENERATOR و ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR و کاربرد آنها در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد بلوک های SYMMETRIC CLOCK GENERATOR و ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و می بینید که این دو بلوک چگونه می توانند در صنعت موردنظر استفاده شوند.

 

معرفی بلوک SYMMETRIC CLOCK GENERATOR

این بلوک بیانگر یک مولد پالس مربعی با دوره تناوب 2T می باشد که زمان T در آن از طریق تنظیم مشخصات برگه پارامتر قابل تغییر می باشد.

 


تشریح پایه ها

  • ورودی En: این ورودی برای روشن و یا خاموش کردن مولد ساعت بکار می رود.
  • پارامترT: T بازه زمانی مورد نظر برای سطوح 1 و 0 کردن خروجی می باشد.

 

تشریح عملکرد

نمودار عملکرد این بلوک برای نمونه به این صورت است:

 

نمایندگی زیمنس معرفی بلوک های SYMMETRIC CLOCK GENERATOR و ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR و کاربرد آنها در PLC های زیمنس.jpg

 

با فعال شدن En فعالیت این بلوک (تولید پالسهای همزمان) نیز آغاز شده و تا هنگامی که  Enصفر نشود ادامه پیدا می کند. در این حین در خروجی پالسهایی با طول سطوح صفر و یک را شاهد خواهید بود.

 

معرفی بلوک ASYNCHRONOUS PULSE GENERATOR

با استفاده از این تابع می توان شکل موج خروجی را کنترل نمود.

 

تشریح پایه ها

  • ورودی En: این ورودی برای روشن و یا خاموش کردن مولد ساعت بکار می رود.
  • ورودی INV: از این ورودی برای معکوس کردن خروجی استفاده می شود.
  • خروجی Q: خروجی Q برحسب TL , TH بصورت متناوب روشن و خاموش می شود.


تشریح عملکرد

این مولد پالس عملکردی همانند تابع پالس ژنراتور دارد با این تفاوت که در این بلوک زمان های 1 بودن و صفر ماندن خروجی به صورت متفاوتی تعیین می گردند. شکل زیر نمودار عملکرد این بلوک را نمایش می دهد. در این بلوک با فعال ماندن ورودی En، خروجی بطور متناوب با فرکانس مشخص و با Duty Cycle قابل تنظیم پالس می‌دهد. با فعال ساختن ورودی Inv، خروجی عملکردی عکس حالت معمول خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در حالت معمول زمان TH، زمان 1 بودن خروجی را بیان می نماید، با فعال ساختن ورودی Inv این زمان، مدت صفر ماندن خروجی را تعیین می نماید. در برگه پارامتر این صفحه می توان زمانهای TH و TL را به دلخواه تنظیم کرد.