نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

>نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

 

معرفی بلوک ANALOG TRESHOLD SWITCH

 

تشریح عملکرد

خروجی زمانی فعال می شود که سیگنال آنالوگ ورودی از مرز تعیین شده برای فعال شدن (ON THERSHOLD) بالاتر رود و وقتی غیر فعال می شود که سیگنال آنالوگ ورودی از مرز تعیین شده برای غیر فعال شدن (OFF THRESHOLD) پایین تر برود. 
ورودی Ax: سیگنال آنالوگ مورد ارزیابی را به این ورودی وصل می کنیم و برای این کار همیشه از ورودیهای 18/17 استفاده می شود.
پارامتر Par: در این پارامتر ضریب Gain (برحسب درصد) و حد انحراف Offset و مرزهای فعال و غیر فعال شدن را تعریف می کنیم.
نمودار عملکرد این بلوک به صورت زیر است:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

 

این بلوک سیگنال های آنالوگی را که به ورودیهای I8(a11) و I8(a12) اعمال می شود ارزیابی می کند. برای این منظور اندازه سیگنال آنالوگ با مقدار Offset جمع شده و در نتیجه در ضریب Gain ضرب می شود. حال اگر از مقدار تعیین شده در SW بیشتر باشد خروجی 1 شده و اگر مقدار تعیین شده در SW کمتر شود خروجی صفر می‌شود.
صفحه مشخصات این بلوک در شکل زیر ارائه شده است:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

 

یادآوری:
مقادیر آنالوگ مقادیری است که پیوستگی مقدار در آن حفظ شود. مانند بالا یا پایین رفتن دما، فشار و سطح مایع یک مخزن در صورتی که در یک کلید یا شستی عادی فقط دو حالت باز یا بسته یعنی صفر و یک را داریم. در LOGOها برخی از ترمینال های ورودی خاصیت آنالوگ نیز دارند مقدار آنالوگ ممکن است بین دو ورودی، و یا یک ورودی و مقداری ثابت مقایسه شود مقدار ولتاژ یا جریانی که از یک حسگر به LOGO می رسد معمولا 0 تا 10 ولت و یا 0 تا ma 20 می باشد و باید این مقادیر را متناسب با اعداد واقعی دما، فشار و . . . مشخص نمود.

 

معرفی بلوک ANALOG COMPARATOR

 

تشریح پایه

خروجی زمانی 1 می شود که اختلاف AX-AY از آستانه (Threshold) تنظیم شده بیشتر شود.
AX و AY: به این ورودیها سیگنالهای آنالوگ تحت بررسی را اعمال می کنیم. 
PAR: در این پارامتر ضریب GAIN (بر حسب درصد) و انحراف OFFSET و مرز فعال شدن و غیر فعال شدن ( THRESHOLD) را تعریف می کنیم.


تشریح عملکرد

نمودار عملکرد این بلوک برای نمونه به صورت زیر است:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

 

این بلوک مراحل زیر را برای محاسبه طی می کند:
اندازه گیری OFFSET به اندازه Ax و Ay اضافه می شود.
نتیجه بدست آمده از بند 1 در ضریب Gain ضرب می شود.
حاصل Ax و Ay نهایی را از یکدیگر تفریق می کنیم (Ay – Ax).
اگر مقدار تفریق شده از مقدار آستانه (  TRESHOLD   ) بیشتر باشد خروجی Q فعال شده و در غیر این صورت صفر می شود. پس روند کلی را می توان به شکل زیر نوشت:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها

 

صفحه مشخصات این بلوک در شکل زیر ارائه شده است.

 

نمایندگی زیمنس: معرفی بلوک های ANALOG TRESHOLD SWITCH و ANALOG COMPARATOR و کاربرد آنها