آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 14: دستور Program Control Operations

>	آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 14: دستور Program Control Operations

نمایندگی زیمنس و آشنایی با دستورات Program Control Operations

نمایندگی زیمنس ایران در بخش نرم افزاری آموزش PLC S-1500 زیمنس به نحوه برنامه نویسی که شامل دستورات مختلف می باشد بپردازد. در قسمت های پیشین تعدادی از دستورات شرح داده شده است به قسمت های پیشین هم سری بزنید. در این قسمت در نظر داریم که دستورات Program control operation را بررسی نماییم. با زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس در ایران همراه باشید.

 

مقاله پیشنهادی:

 1. دستور های General ( دستورات عمومی) برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 2. دستور های Bit Logic Operations ( دستورات پایه برنامه نویسی) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 3. دستورهای Counter Operations ( انواع مختلف شمارنده) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 4. دستور Timer Operation - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 5. دستور Math Function - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 

انواع دستورات Program Control Operations :

 1. دستور JMP​
 2. دستور JMPN
 3. دستور LABEL
 4. دستور JMP_LIST
 5. SWITCH
 6. RET

 

1. دستورات JMP : Program Control Operations

دستور JMP  یا پرش در یک شرایط استفاده می شود و آن هم توقف اجرای خطی برنامه و ادامه آن در Network دیگر می باشد. برای رفتن به Network دیگر (Network بالاتر و پایین تر) باید توسط یک برچسب LABEL که در بالای دستور JMP در قسمت Place Holder تعیین شود. 

- زمانی که RLO ورودی این دستور 1 شود: پرش به Network مشخص شده توسط برچسب انجام می شود.

- زمانی که RLO ورودی این دستور 0 شود: دستور JMP غیر فعال خواهند شد. 

 

   نکته!   

در هر Network می توان فقط یک بار از دستور JMP استفاده نمود. 

 

2. دستورات JMPN : Program Control Operations

دستور  JMPN برای توقف اجرای خطی برنامه و ادامه آن در Network دیگر در شرایط RLO=0 استفاده می شود. همانند دستور JMP باید با LABEL مقصد تعیین شود. اگر RLO=1 شود اجرای برنامه در همان Network ادامه می یابد. 

 

3. دستورات LABEL : Program Control Operations

همانطور که در بالا هم ذکر شد برای تعیین پرش در Network مورد نظر باید در LABEL در قسمت Place Holder مقصد را مشخص نمود. باید یادآور شویم که در هر Network می توان یک JMP تعیین نمود و حداکثر تعداد استفاده در PLC S71500، تعداد 256 می باشد.

 

4. دستورات JMP_LIST : Program Control Operations

برای تعریف چند پرش شرطی و ادامه اجرای برنامه در یک Network معین از دستور JMP_LIST استفاده می شود. پارامترهای این دستور شامل:

 1. EN: فعال سازی ورودی
 2. K: مقدار پارامتر K شماره برچسب پرشی را که قرار است اجرای برنامه از انجا ادامه پیدا کند مشخص می شود. اگر مقدار K بزرگتر از تعداد خروجی ها باشد، حتی با یک شدن ورودی دستور JMP-LIST هیچ یک از برچسب های پرش فعال نمی شوند و برنامه در Network بعدی ادامه می یابد. شایان ذکر است که شماره خروجی ها از صفر شروع می شود. بنابراین برای فعالسازی پرش اول (DEST0) باید مقدار K را صفر قرار دهیم. 
 3. DEST0: اولین خروجی برای انجام پرش
 4. DEST1; دومین خروجی برای انجام پرش
 5. DESTn: خروجی های اضافه شده جدید

 

5. دستورات SWITCH : Program Control Operations

دستور SWITCH امکان شرطی سازی اجرای برخی از Network های برنامه را که با برچسب های پرش خاصی مشخص شده اند میسر می کنند. شرط های لازمه را باید در ورودی و برچسب های پرش تعریف کرد. این دستور به صورت پیش فرض شامل دو شرط و دو برچسب پرش می باشند.
 
نحوه عملکرد دستور SWITCH به این صورت می باشد که مقادیر ورودی با مقدار K مقایسه می شوند. در صورت برقراری شروط تعریف شده برای آن مقدار ورودی پرش Network مشخص شده برچسب های پرش انجام می شود و برنامه نوشته شده در آن اجرا می گردد. 
 
پارامترهای این دستور عبارتند از:
 1. EN: فعال سازی ورودی
 2. K: تعیین مقدار مقایسه
 3. IN Value 0: اولین مقدار برای تعریف شرط اول
 4. IN Value 1: دومین مقدار برای تعریف شرط دوم
 5. IN Value n: مقادیر اضافی برای تعریف شروط اضافی
 6. DEST0: اولین برچسب پرش
 7. DEST1: دومین برچسب پرش
 8. DESTn: برچسب های پرش اضافه شده جدید
 9. ELSE: زمانی که هیچ یک از شرایط مقایسه برقرار نباشد.
 

توضیحات:

با اولین مقایسه اجرا اغاز می شود و تا زمانی که شرط مقایسه برقرار باشد ادامه می یابد. در صورت برقراری یک شرط مقایسه، شروط مقایسه پایین تر در نظر رفته نمی شود. اگر هیچ یک از شروط مقایسه برقرار نباشد، پرش به خروجی ELSE انجام می شود.

 

6. دستورات  RET : Program Control Operation

برای توقف اجرای یک بلوک برنامه نویسی مانند بلوک OB1،  از دستور RET استفاده می شود. در صورت وجود این دستور دو حالت رخ می دهد:

 1. قبل دستور RET دستور دیگری (RLO) وجود داشته باشد:  4 حالت انتخاب در این شرایط وجود دارد از جمله RLO، True، False، Ret Value
 2. قبل دستور RET دستور دیگری (RLO) وجود نداشته باشد: با تغییر وضعیت CPU به حالت اجرا، پردازش بلوک بلافاصله متوقف می شود.