آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 17: دستور Conversion Operations

>	آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 17: دستور Conversion Operations

نمایندگی زیمنس و  آموزش دستورات Conversion Operations

با شما هستیم تا یکی دیگر از دستورات برنامه نویسی را آموزش دهیم. دستورات Conversion  هم همانند دستورات دیگر شامل زیر مجموعه هایی می باشد. با استفاده از این دستورات می توان تغییراتی از جمله تبدیل اعداد صحیح به اعشاری یا حتی حذف ارقام اعشاری را بر روی مقادیر اعمال کرد. 

دستورهای موجود Conversion Operations عبارتند از : 

 1. دستور Convert
 2. دستور CEIL
 3. دستور Round
 4. دستور Floor
 5. دستور Trunc
 6. دستور Others

 

1. دستور CONVERT در برنامه نویسی 

طبق عملکرد این دستور ابتدا پارامتر ورودی دریافت و خوانده می شود. سپس بر اساس نوع داده ورودی عمل تبدیل صورت می گیرد و در نهایت در خروجی نمایش داده می شود. این دستور شامل پارامتر هایی می شود که عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار ورودی
 4. OUT : نتیجه عملیات دستور Convert

 

2. دستور  CEIL  در برنامه نویسی 

تبدیل عدد ورودی IN به عدد صحیح را گرد کردن می نامند. نتیجه گرد کردن ورودی می تواند بزرگتر یا مساوی مقدار ورودی باشد که در خروجی نمایش داده می شود. پارامترهای هم همانند دستور CONVERT می باشد. 

 

3. دستور  ROUND  در برنامه نویسی

دستور ROUND همانند CEIL به معنای گرد کردن می باشد. تفاوت این دو دستور در نوع ورودی می باشد. در دستور ROUND نوع ورودی عدد اعشاری می باشد و به نزدیک ترین عدد صحیح تبدیل می کند.  (برای مثال عدد 18/7 به 19 می رساند. )

پارامترهای این دستور همانند دستور CONVERT می باشد. 

 

4. دستور  FLOOR  در برنامه نویسی

دستور FLOOR هم برای گرد کردن عدد موجود در ورودی استفاده می شود. منتها این دستور به عدد صحیح قبل تبدیل می کند. به این معنا که مقدار خروجی می تواند کوچکتر یا مساوی مقدار ورودی باشد. 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار ورودی
 4. OUT : نتیجه عملیات دستور FLOOR

 

5. دستور  TRUNC  در برنامه نویسی

دستور TRUNC زمانی بهترین گزینه انتخابی می باشد که در نظر داشته باشید که ارقام اعشاری را از ارقام صحیح یک مقدار تعیین شده در ورودی IN جدا کنید و در خروجی فقط قسمت صحیح را نمایش دهید. فرض را بر این بگذارید که ورودی شما عدد 127/24562 می باشد. زمانی که از این دستور استفاده می نمایید، خروجی شما عدد 127 می باشد. 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار ورودی
 4. OUT : نتیجه عملیات دستور TRUNC

 

6. دستور  OTHERS  در برنامه نویسی

دستورهای قسمت OTHERS به سیگنال های آنالوگ مربوط می شود و شامل 2 بخش می باشد:

 1. SCALE
 2. UNSCALE

 

- بخش SCALE :

زمانی باید از بلوک های SCALE استفاده نمایید که مقیاس بندی مقدار آنالوگ ورودی در یک محدوده خاص را نیاز داشته باشید. پارامترهای این دستور متفاوت تر می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار آنالوگ اندازه گیری شده توسط حسگر
 4. HI_LIM : تعیین حد بالا برای مقیاس بندی
 5. LO_LIM : تعیین حد پایین برای مقیاس بندی
 6. BIPOLAR : احتمال رویداد برای برای دو ورودی یک منطقی و صفر منطقی این پارامتر
  1. ​یک منطقی (TRUE) : مقیاس بندی به صورت دو قطبی خواهد بود. به این معنا که علاوه بر مقادیر مثبت، مقادیر منفی هم تبدیل می شوند. 
  2. صفر منطقی (FALSE) : مقیاس بندی به صورت تک قطبی خواهد بود. به این معنا که فقط مقادیر مثبت تبدیل می شوند. 
 7. RET_VAL : نمایش داده های خطا  به صورت قالب کد در این پارامتر می باشد. 
  1. W#16#0000: این کد نمایانگر فقدان خطا می باشد.
  2. W#16#0008: این کد نمایانگر خروج مقدار آنالوگ از محدوده مجاز می باشد.
 8. OUT : نمایش مقدار مقیاس بندی شده فعلی که به صورت یک عدد اعشاری

 

- بخش UNSCALE :

این بلوک به منظور تولید فرمان برای ارسال به ماژول های خروجی آنالوگ و سپس تحریک خروجی های آنالوگ متصل، از بلوک UNSCALE استفاده می شود. 

 نکته! 

بلوک UNSCALE همان بلوک FC106 در نرم افزار ( SIMATIC  Manager STEP 7 V5) می باشند. 

پارامترهای این دستور عبارتند از : 

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار ورودی با قالب اعشاری (REAL) وارد می شود. این مقدار با استفاده از دستور MOVE به آدرس اختصاص داده شده در پارامتر IN ارسال شود یا خروجی حاصل از بلوک SCALE باشد.
 4. HI_LIM : تعیین حد بالا
 5. LO_LIM : تعیین حد پایین
 6. BIPOLAR : احتمال رویداد برای برای دو ورودی یک منطقی و صفر منطقی این پارامتر
 7. RET_VAL : نمایش داده های خطا  به صورت قالب کد در این پارامتر می باشد. (همانند بلوک SCALE  می باشد. )
 8. OUT : نمایش مقدار آنالوگ ایجاد شده با قالب دیجیتال