کلید اتوماتیک زیمنس

درکلیه تابلوبرق های کارخانجات جهت حفاظت وکنترل برق ورودی از کلید اتوماتیک زیمنس استفاده می شود.


این کلید های کمپکت به منظور حفاظت از تجهیزات صنعتی دربرابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه به کارگرفته می شود.


دلیل استفاده از کلید کمپکت زیمنس اینست که، فیوزهای تابلو برق همیشه نمی تواند عمل حفاظت موضعی را به طور کامل وبدون خطا انجام دهد، از طرفی درصورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.


کلید اتوماتیک زیمنس پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد یا هرعامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد می باشد.


کلیدهای اتوماتیک زیمنس باکمک کنتاکت های فرعی که در خود قراردارد می توان وضعیت کلید را در هرحالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد. ساختمان کلید اتوماتیک زیمنس به گونه ای است که اگرکلید را برروی یک مداراتصال کوتاه شده ببندیم درضمن عمل بسته شدن رله اضافه جریان کلید به سرعت وارد عمل شده و مدار راقطع میکند.


کلید های اتوماتیک زیمنس موجود درانبار نمایندگی زیمنس ایران، شرکت زیمنس سیماتیک و با قیمت مناسب ارائه می گردد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی