کلید هوایی زیمنس

کلید هوایی زیمنس به صورت سه و چهار پل ساخته می شود که نوع سه پل دارای سه فاز و نوع چهار پل دارای ترمینال نول نیزمی باشد. مهترین مساله در کلید هوایی زیمنس اینست که این کلیدها از دوقسمت قدرت و الکترونیک تشکیل شده است که در قسمت الکترونیکی آن ساختار میکرو پروسسوری تبعیت می کند ودارای تنظیمات وساختاربسیاردقیقی میباشد.


این نوع کلید های هوایی زیمنس دارای ETU می باشد که حفاظت این کلید ها را چندی برابر نموده است.


رله ETU کلید های هوایی زیمنس قابلیت اتصال به شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس را دارد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی