نمایندگی زیمنس: لوگو ورژن 8 زیمنس

این ویدئو توسط نمایندگی زیمنس آماده شده و در آن با مشخصات کلی LOGO ورژن 8 زیمنس آشنا می شوید.