نمایندگی زیمنس: کاربرد PLC S7 1200 و HMI زیمنس در TIA Portal

در این ویدئوی نمایندگی زیمنس با یک کاربرد PLC S7 1200 و HMI زیمنس در TIA Portal آشنا خواهید شد.