نمایندگی زیمنس: استفاده از PLC S7-1200 زیمنس جهت تولید و مدیریت انرژی

در این ویدئو با کاربرد PLC S7-1200 زیمنس در بخش کشاورزی و تولید و مدیریت انرژی آشنا می شوید. نمایندگی زیمنس ایران شما را به دیدن این ویدئوی کاربردی دعوت می کند.