آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 8: ورودی و خروجی های پی ال سی و طراحی مدار کنتاکتوری با آن ها (مدار فرمان)

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 8: ورودی و خروجی های پی ال سی و طراحی مدار کنتاکتوری با آن ها (مدار فرمان)

در قسمت قبل از آموزش های نمایندگی زیمنس که درباره پی ال سی S7-1200 زیمنس می باشد دیدیم که چگونه می توان با فشار دادن کلیدی که به ورودی پی ال سی متصل بود، لامپ های متصل به خروجی پی ال سی را روشن کنم.
اگر دقت کرده باشید در مداری که در قسمت قبل طراحی کردیم، با نگه داشتن کلید موردنظر لامپ ها روشن شده و با رها کردن کلید لامپ ها خاموش می شدند. حال ما می خواهیم وقتی کلید رها شد دیگر لامپ های متصل به خروجی پی ال سی ها دیگر خاموش نشوند.

 

طراحی مدار کنتاکتوری با استفاده از ورودی و خروجی های پی ال سی

برای شروع ما نیاز به پروژه ای که در قسمت قبل طراحی کردیم داریم. چون مدار ما کنتاکتوری است، نیاز به یک کنتاکتور داریم که باعث بشود که برق به صورت همیشگی در مدار جریان داشته باشد. برای اضافه کردن کنتاکتور، از لیست سمت چپ منوی Ladder for AB PLC را انتخاب کنید و یک Examine if Closed به RUNG اضافه کنید.
نکته: اگر قطعات مربوط به برنامه دادن به برد و پی ال سی باشد تمام قطعات در RUNG که محل برنامه دادن به پی ال سی می باشد قرار می گیرد.
بعد از اضافه کردن حال باید آن را به خروجی که می خواهیم روشن بماند متصل کنیم متصل کنیم. با دابل کلیک روی کنتاکتور و انتخاب OUT0 آن هارا به یکدیگر متصل می کنیم که به صورت زیر می شود:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 8: ورودی و خروجی های پی ال سی و طراحی مدار کنتاکتوری با آن ها (مدار فرمان)

 

حال اگر برنامه اجرا و شبیه سازی کنید و یکبار روی کلید A می بینید که خروجی های موردنظر روشن شده و با رها کردن کلید همانطور روشن می مانند. برق از مدار در شرایطی خارج می شود که یا شبیه سازی برنامه را متوقف کنیم یا اگر به صورت واقعی در یک کارگاه شبیه سازی شده یا در جایی درحال استفاده است در حالتی برق از مدار می رود که برق آن منطقه یا آن قسمت برود.

حال اگر بخواهیم این جریان برق در مدار را به صورت دستی و در مواقع موردنیاز قطع کنیم باید چه کرد ؟
با استفاده از Examine if Open می توان جریان برق را به صورت دستی از مدار خارج کرد. برای این کار یک Examine if Open به مسیر جریان برق کنتاکتور اضافه می کنیم و آن را به کلید B در ورودی های پی ال سی متصل می کنیم تا با فشار دادن کلید B جریان از مدار خارج شود که به صورت زیر می شود:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 8: ورودی و خروجی های پی ال سی و طراحی مدار کنتاکتوری با آن ها (مدار فرمان)

 

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد چرا از کنتاکتور بسته برای قطع کردن جریان برق از مدار استفاده کرده ایم. دلیل استفاده از کنتاکتور بسته این است که ما وقتی برنامه را شبیه سازی می کنیم باید هنگام کلیک روی کلید A برق در مدار جریان پیدا کند پس چون که کنتاکتور ما بسته است می تواند به صورت پیش فرض جریان را از خود عبور دهد. اگر کنتاکتور ما به صورت پیش فرض باز بود اول باید کنتاکتور را می بستیم بعد کلید A را فشار داده تا جریان برق از مدار عبور کند و لامپ های موجود متصل به خروجی های پی ال سی را روشن کند.

یک حالت دیگر وجود دارد که ما بجای استفاده از Push Button باز می خواهیم از Normally Closed Push Button استفاده کنیم. برای این روش ما دقیقا برعکس روش بالا استفاده می کنیم. یعنی به جای استفاده از Examine if Open باید از Examine if Closed استفاده کنیم و به جای Push Button معمولی از Normally Closed Push Button استفاده کنیم و Normally Closed Push Button و Examine if Closed را به یکدیگر متصل می کنیم.