خطایابی اینورتر سری A,F

>خطایابی اینورتر سری A,F

نمایندگی زیمنس و خطایابی اینورترهای سری A, F

خطایابی اینورترهای سری A, F را در این مقاله آموزش خواهیم داد. اینورترها قادرند سرعت موتور AC سه فاز کنترل نمایند. اینورترها کنترل موتور را بدون هیچ گونه کاهش قدرت و گشتاور موتور انجام دهند. 

 خطاهای سری A به ترتیب عبارتند از  

 1. A501
 2. A502
 3. A503
 4. A504
 5. A506
 6. A511
 7. A535
 8. A911
 9. A912
 10. A922

 

علت بروز خطاهای اینورتر سری A:

 - جریان خروجی درایو به مرز حداکثری = خطا A501

- حداکثری ولتاژ DC = خطا A502

- ولتاژ ورودی به حداقل رسیده است = A503

- افزایش دمای اینورتر = A504

- افزایش دمای Junction = خطای A506

- حداکثری اضافه بار موتور = خطای A511

- اضافه بار ترمز به درایو = خطای A535

- فعال شدن حفاظت افزایش ولتاژ = خطای A911

- فعال شدن حفاظت کاهش ولتاژ = خطای A912

- عدم اتصال موتور = خطای A922

 

 خطاهای سری F به ترتیب عبارتند از  

 1. F1 
 2. F2
 3. F3
 4. F4
 5. F5
 6. F11
 7. F12
 8. F20
 9. F85

 

علت بروز خطاهای اینورتر سری F:

- F1 = افزایش جریان ( خطا در موتور، سیم پیچی ها، عدم تطابق جریان درایو و موتور و ... )

- F2 = افزایش ولتاژ ( بروز خطا به علت بازگشت انرژی، کاهش زمان توقف DEC و ... )

- F3 = کاهش دما 

- F4 = افزایش دما ( بر اثر افزایش جریان، دمای محیط، افزایش حرارت هیت سینک و ... )

- F5 = حد IT ( اینورتر در حالت اضافه بار قرار گرفته است  و ... )

- F11 = افزایش دمای موتور (چک کردن چرخش موتور  و ... )

- F12 =  قطع سیم سنسور هیت سینک 

- F20 = افزایش ریپل ولتاژ DC (افزایش نوسان ولتاژ ورودی و ... )

- F85 = خطا خارجی