تشخیص خطا در رله حفاظتی

>تشخیص خطا در رله حفاظتی

انواع عیب یابی در رله های حفاظتی زیمنس

رله های حفاظتی زیمنس با کد 3RW آغاز می شوند و در بازار با نام های Siprotec یا Reyrolle شناخته می شوند. رله های حفاظتی دارای 5 نوع تیپ هستند که عبارتند از :

  1. رله حفاظتی زیمنس Reyrolle: تیپ پیشرفته 
  2. رله حفاظتی زیمنس Reyrolle 5: تیپ پیشرفته - استاندارد
  3. رله حفاظتی زیمنس Siprotec 4: تیپ استاندارد
  4. رله حفاظتی زیمنس Siprotec 5: تیپ عمومی
  5. رله حفاظتی زیمنس Siprotec Compact: تیپ عمومی - استاندارد

 

 3 نوع تشخیص خطایابی در رله های سیپروتک زیمنس 

  1. جریان
  2. زمان
  3. جریان و زمان

 

- تشخیص خطا بر اساس جریان

در روش تشخیص خطا بر اساس جریان هر رله نسبت به رله پایین تر شامل تاخیر زمانی می باشد. اختلاف زمانی باید بدین صورت باشد که قبل از پاکسازی خطا رله های بالاتر عمل نکنند. برای مثال اگر در نقطه F خطا رخ دهد، پیش از آنکه رله C و D حس کنند، رله B کلید خود را قطع نمایند. 

 

- تشخیص خطا بر اساس زمان

قسمت F در تشخیص خطای رله های حفاظتی مهم است، زیرا در خطا در این نقطه رخ خواهد داد. در این روش ابتدا زمانی تعیین می شود تا در زمانی که خطا رخ دهد، خطا به نزدیکترین کلید باز شود. حفاظت های جریان در B,C,D,E شامل زمان ثابتی هستند، به گونه ای عملکرد جریان مستقل از عملکرد زمان عمل می کند. 

 

- تشخیص خطا بر اساس جریان و زمان

در این روش تنظیم رله ها (رله های IDMT) به گونه ای است که مقدار زمان قطع با جریان خطا نسبت عکس خواهد داشت. بدین معنا که هر چه مقدار جریان بیشتر باشد، زمان عملکرد زودتر رخ خواهد داد.