کلید اتوماتیک زیمنس

درکلیه تابلوبرق های کارخانجات جهت حفاظت وکنترل برق ورودی از کلید اتوماتیک زیمنس استفاده می شود.


این کلید های کمپکت به منظور حفاظت از تجهیزات صنعتی دربرابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه به کارگرفته می شود.


دلیل استفاده از کلید کمپکت زیمنس اینست که، فیوزهای تابلو برق همیشه نمی تواند عمل حفاظت موضعی را به طور کامل وبدون خطا انجام دهد، از طرفی درصورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.


کلید اتوماتیک زیمنس پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد یا هرعامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد می باشد.


کلیدهای اتوماتیک زیمنس باکمک کنتاکت های فرعی که در خود قراردارد می توان وضعیت کلید را در هرحالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد. ساختمان کلید اتوماتیک زیمنس به گونه ای است که اگرکلید را برروی یک مداراتصال کوتاه شده ببندیم درضمن عمل بسته شدن رله اضافه جریان کلید به سرعت وارد عمل شده و مدار راقطع میکند.


کلید های اتوماتیک زیمنس موجود درانبار نمایندگی زیمنس ایران، شرکت زیمنس سیماتیک و با قیمت مناسب ارائه می گردد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13VA2110-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23VA2110-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33VA2110-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43VA2110-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53VA2116-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63VA2116-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73VA2116-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83VA2116-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93VA2125-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103VA2125-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113VA2125-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123VA2125-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133VA2140-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=40A OVERLOAD PROTECTION IR=16A ...40A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143VA2140-5KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153VA2140-6KP36-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163VA2140-6KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173VA2163-5KP36-0AA0 MCCB_IEC_FS160_63A_3P_55KA_ETU8_LSI Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183VA2163-5KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193VA2163-6KP36-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203VA2163-6KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213VL9000-8LH10 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, CONNECTING CABLE 0,5M موجود در نمایندگی زیمنس ایران
223VL9000-8LH20 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400,VL630, VL800, CONNECTING CABLE 1,0M موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233VL9000-8LH30 ACCESSORY FOR VL160X - VL1600, CONNECTING CABLE 1,5M موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243VL9216-4ED30 ACCESSORY FOR VL160X,VL160, CONNECTION BARS ON FRONT INCREASED POLE SPACING CONSISTS OF 3 CONNEC SWITCH CONNECTION M6 3-POLE موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253VL9300-3HC00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263VL9300-3HG05 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250 FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273VL9300-4ED30 ACCESSORY FOR VL250, FRONT BUS-BAR CONNECTION (FLARED) SET OF 3 PCS 3 POLE موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283VL9300-8LA00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, CABLE INTERLOCK SYSTEM موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293VL9400-1SR00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 110 - 127 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303VL9400-1ST00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313VL9400-1SV00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, SHUNT RELEASE 380 - 600 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323VL9400-2AD00 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)+1AS(1NO) N, LEFT(1), RIGHT موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333VL9400-2AJ10 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, MOUNTING BRACKET 2HS+1AS ONLY LEFT(1) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343VL9400-2AJ20 ACCESSORY FOR VL160X, VL160, VL250, VL400, MOUNTING BRACKET 2HS+1AS RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353VL9400-3HC00 ACCESSORY FOR VL400, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
363VL9400-3HG05 ACCESSORY FOR VL400, FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
373VL9400-4ED30 ACCESSORY FOR VL400, FRONT BUS-BAR CONNECTION (FLARED) SET OF 3 PCS 3 POLE موجود در نمایندگی زیمنس ایران
383VL9500-4ED30 ACCESSORY FOR VL630, FRONT CONNECTION BARS INCREASED POLE SPACING COMPRISES 3 TERMINALS 3-POLE موجود در نمایندگی زیمنس ایران
393VL9600-3HC00 ACCESSORY FOR VL630, VL800, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
403VL9600-3HG05 ACCESSORY FOR VL630, VL800, FOR INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
413VL9600-4ED30 ACCESSORY FOR VL800, FRONT CONNECTION BARS INCREASED POLE SPACING COMPRISES 3 TERMINALS 3-POLE موجود در نمایندگی زیمنس ایران
423VL9800-1SR00 ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 110 - 127 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
433VL9800-1ST00 ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
443VL9800-1SV00 ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, SHUNT RELEASE 380 - 600 V AC RIGHT POLE ONLY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
453VL9800-2AE00 ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)+1AS(1NO) N, LEFT(1), RIGHT موجود در نمایندگی زیمنس ایران
463VL9800-3HC00 ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, ROTARY DRIVE, DIRECT EMERGENCY موجود در نمایندگی زیمنس ایران
473VL9800-3HG05 ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE RED, MASKING FRAME YELLOW FOR INSTALL. IN DOORS, COMPL. موجود در نمایندگی زیمنس ایران
483VL9800-8LA00 ACCESSORY FOR VL1250, VL1600, CABLE INTERLOCK SYSTEM موجود در نمایندگی زیمنس ایران
493VL9816-2AN10 ACCESSORY FOR VL630, VL800, VL1250, VL1600, MOUNTING BRACKET 2HS+2AS ONLY LEFT(1) موجود در نمایندگی زیمنس ایران