کلید اتوماتیک زیمنس

درکلیه تابلوبرق های کارخانجات جهت حفاظت وکنترل برق ورودی از کلید اتوماتیک زیمنس استفاده می شود.


این کلید های کمپکت به منظور حفاظت از تجهیزات صنعتی دربرابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه به کارگرفته می شود.


دلیل استفاده از کلید کمپکت زیمنس اینست که، فیوزهای تابلو برق همیشه نمی تواند عمل حفاظت موضعی را به طور کامل وبدون خطا انجام دهد، از طرفی درصورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.


کلید اتوماتیک زیمنس پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد یا هرعامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد می باشد.


کلیدهای اتوماتیک زیمنس باکمک کنتاکت های فرعی که در خود قراردارد می توان وضعیت کلید را در هرحالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد. ساختمان کلید اتوماتیک زیمنس به گونه ای است که اگرکلید را برروی یک مداراتصال کوتاه شده ببندیم درضمن عمل بسته شدن رله اضافه جریان کلید به سرعت وارد عمل شده و مدار راقطع میکند.


کلید های اتوماتیک زیمنس موجود درانبار نمایندگی زیمنس ایران، شرکت زیمنس سیماتیک و با قیمت مناسب ارائه می گردد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13VA2110-5KP36-0AA0CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23VA2110-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33VA2110-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43VA2110-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53VA2116-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63VA2116-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73VA2116-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83VA2116-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=160A OVERLOAD PROTECTION IR=63A ...160A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..10X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 100%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93VA2125-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103VA2125-5KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113VA2125-6KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123VA2125-6KP46-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=10A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133VA2140-5KP36-0AA0 CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU850, LSI, IN=40A OVERLOAD PROTECTION IR=16A ...40A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% CABLE CONNECTION موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143VA2140-5KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153VA2140-6KP36-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163VA2140-6KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=40 A Overload protection Ir=16 A...40 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173VA2163-5KP36-0AA0 MCCB_IEC_FS160_63A_3P_55KA_ETU8_LSI Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183VA2163-5KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193VA2163-6KP36-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85kA @ 415V 3-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection optionally with external current transformer, up to 160% Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203VA2163-6KP46-0AA0 Circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4-pole, system protection ETU850, LSI, In=63 A Overload protection Ir=25 A...63 A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N-conductor protection adjustable (OFF, up to 160%) Terminal connection موجود در نمایندگی زیمنس ایران