کلید هوایی زیمنس

کلید هوایی زیمنس به صورت سه و چهار پل ساخته می شود که نوع سه پل دارای سه فاز و نوع چهار پل دارای ترمینال نول نیزمی باشد. مهترین مساله در کلید هوایی زیمنس اینست که این کلیدها از دوقسمت قدرت و الکترونیک تشکیل شده است که در قسمت الکترونیکی آن ساختار میکرو پروسسوری تبعیت می کند ودارای تنظیمات وساختاربسیاردقیقی میباشد.


این نوع کلید های هوایی زیمنس دارای ETU می باشد که حفاظت این کلید ها را چندی برابر نموده است.


رله ETU کلید های هوایی زیمنس قابلیت اتصال به شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس را دارد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13WL1106-2CB321AA2 fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23WL1106-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33WL1106-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43WL1106-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53WL1108-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=800A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63WL1108-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=800A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73WL1108-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=800A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83WL1108-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=800A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93WL1108-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=800A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103WL1110-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113WL1110-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123WL1110-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133WL1110-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143WL1112-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153WL1112-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163WL1112-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173WL1112-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1250A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183WL1116-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193WL1116-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203WL1116-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213WL1116-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=1600A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
223WL1120-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233WL1120-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243WL1120-3CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253WL1120-3DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size I, IEC In=2000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263WL1225-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=2500A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273WL1225-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=2500A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283WL1232-2CB321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=3200A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293WL1232-2DG321AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=3200A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection horizontal Overcurrent release ETU 27 LSING protection adjustable 0.4-1 in Ground fault/N protection integrated With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303WL1240-2CB311AA2fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size II, IEC In=4000A to 690V, AC50/60Hz Icu=66kA at 500V rear connection vertical Overcurrent release ETU 25 LSI protection adjustable 0.4-1 in With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release 2NO+2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313WL9111-0AB07-0AA0accessories circuit breaker 3WL cod.set f. fixed-mount circ.br. موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323WL9111-0AB08-0AA0accessories circuit breaker 3WL wiper contact module f. withdrawable circ.breaker موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333WL9111-0AB18-0AA0accessories circuit breaker 3WL wiper contact module f. withdrawable circ.breaker sigut موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343WL9111-0AG01-0AA0accessories circuit breaker 3WL aux.switch block 2NO +2NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353WL9111-0AH01-0AA0accessories circuit breaker 3WL ready to run message s20 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
363WL9111-0AH07-0AA0accessories circuit breaker 3WL 5-digit mechanical operations counter موجود در نمایندگی زیمنس ایران
373WL9111-0AH08-0AA0accessories circuit breaker 3WL signal switch for spring storage state موجود در نمایندگی زیمنس ایران
383WL9111-0AH14-0AA0accessories circuit breaker 3WL 1st trip signalling switch 1 CO; S24 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
393WL9111-0AJ02-0AA0accessories circuit breaker 3WL electr. on-pushbut. In op.panel with sealing cape Incl. connection cables موجود در نمایندگی زیمنس ایران
403WL9111-0AP01-0AA0accessories circuit breaker 3WL door sealing frame IP41 for inst. In contr.cabinet door موجود در نمایندگی زیمنس ایران