آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 15: دستور Move Operations

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 15: دستور Move Operations

 

نمایندگی زیمنس و آشنایی با  دستور Move Operations در برنامه نویسی

 

برای اینکه بتوانید برنامه نویسی PLC S7-1500 را انجام دهید، قطعا به دستورات نیاز خواهید داشت. دستوراتی که به کمک آنها می توان منطق برنامه را مشخص نمود. در قسمت های پیشین آموزش چندین دستور آموزش داده شده است. در قسمت 15 هم به در نظر داریم که یکی دیگر از دستورات برنامه نویسی که یکی از مهمترین دستورات هم محسوب می شوند را آموزش دهیم. تا پایان آموزش نمایندگی زیمنس را همراهی نمایید

 

آموزش دستور Move در برنامه نویسی PLC S7-1500 زیمنس :

لغت MOVE در زبان فارسی به معنای انتقال می باشد. در زبان برنامه نویسی هم به همین معنا می باشد و در جهت انتقال داده های ورودی به خروجی می باشد. به عبارت دیگر انتقال اطلاعات ورودی IN به خروجی OUT استفاده می گردد

 

دستور MOVE  هم همانند سایر دستورات شامل پارامتر هایی می باشد از جمله:

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقدار ورودی ( این داده برای انتقال و انجام دستور MOVE به خروجی OUT1 منتقل می شود. )
 4. OUT1 : مقدار ارسال شده از ورودی IN

 

مقاله پیشنهادی :

 


 

 1. دستور های General ( دستورات عمومی) برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 2. دستور های Bit Logic Operations ( دستورات پایه برنامه نویسی) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 3. دستورهای Counter Operations ( انواع مختلف شمارنده) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 4. دستور Timer Operation - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 5. دستور Math Function - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس

 6. دستورات Comparator Operations - برنامه نویسی PLC S7-1500 زیمنس

 7. دستورات Program Control Operations - برنامه نویسی PLC S7-1500 زیمنس