آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 18: دستور Shift and rotate

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 18: دستور Shift and rotate

نمایندگی زیمنس و دستور Shift and rotate

دستور Shift and rotate آموزش قسمت 18 PLC S7-1500 می باشد. کاربرد این دستور از نام آن آشکار است و توصیه می کنیم که دیگر دستورات برنامه نویسی را که در قسمت های پیشین آموزش داده ایم را مطالعه فرمایید. از این دستور برای جابه جایی و چرخش بیت ها مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر دستور Shift در جهت جابه جایی بیت ها و Rotate در جهت چرخش بیت های یک مقدار معین در برنامه نویسی کاربرد دارد.

 

زیر مجموعه دستور Shift and rotate :

 1. دستور SHL
 2. دستور SHR
 3. دستور ROL
 4. دستور ROR

 

- دستور  SHR  :

این دستور مخفف Shift Right می باشد و هنگامی این دستور را انتخاب می کنید که در نظر داشته باشید که یک مقدار تعیین شده در ورودی IN را به سمت راست جا به جایی نمایید. همانند سایر دستورات برنامه نویسی شامل پارامتر می باشد. از جمله:

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقداری که قصد جا به جایی بیت های آن را دارید.
 4. OUT : نمایش نتیجه جا به جایی به سمت راست

 

- دستور  SHL  :

این دستور در جهت مخالف SHR می باشد. به این معنا که مخفف لغت Shift Left می باشد و هدف این دستور جا به جایی بیت ها در سمت چپ می باشد. به عبارت دیگر به این گونه می توان تعریف کرد که جا به جایی بیت های یک مقدار تعیین شده در پارامتر IN به سمت چپ می باشد. پارامتر های این دستور همانند دستور SHR می باشد که از توضیح آن صرف نظر کرده ایم.

 

- دستور  ROR  :

دو دستور بالا در رابطه با جا به جایی ورودی به سمت راست و چپ توضیح داده شد که ابتدا دستور هم با SH که مخفف SHIFT بود مشخص گردیده است. هم اکنون با دستور ROR می خواهیم آشنا شویم. این دستور و دستور بعدی در رابطه با Rotate یک مقدار معین که در IN تعریفش می شود، می باشد. RO ابتدا، نشان Rotate و R آخر نشان Right می باشد. زمانی که قصد چرخاندن بیت های یک مقدار تعیین شده در ورودی IN، به سمت راست را داشته باشید باید از این دستور ROR استفاده کنید. پارامترها عبارتند از :

 1. EN : فعال سازی ورودی
 2. ENO : فعال سازی خروجی
 3. IN : مقداری که قصد چرخاندن بیت های آن را دارید.
 4. N : تعداد چرخش بر حسب بیت می باشد. 
 5. OUT : نمایش نتیجه چرخاندن به سمت راست

 

( نکته! اگر پارامتر N  برابر صفر قرار دهید، محتویات ورودی IN بدون هیچ گونه تغییری در خروجی نمایش داده می شود. )

 

- دستور  ROL  :

این دستور مقدار ورودی IN را به سمت چپ می چرخاند. دستور ROL مخفف Rotate Left  و از لحاظ پارامتر همانند دستور ROR می باشد.

 


 آخرین دستور از برنامه نویسی آموزش داده شد. لیست دستورات برنامه نویسی عبارتند از : 

 1. دستور های General ( دستورات عمومی) برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 2. دستور های Bit Logic Operations ( دستورات پایه برنامه نویسی) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 3. دستورهای Counter Operations ( انواع مختلف شمارنده) - برنامه نویسی S7-1500 زیمنس
 4. دستور Timer Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس
 5. دستور Program Control Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس
 6. دستور Move Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس
 7. دستور  Word Logic Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس
 8. دستور Conversion Operations - برنامه نویسی دستورات S7-1500 زیمنس